2016-08-30

Statut

Załącznik do 
Uchwały Nr XXII/380/12
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 sierpnia 2012 roku


STATUT
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Broniewskiego w Nysie    


Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Nysie zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie  :
1/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, ze zm.),
2/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności     kulturalnej  (Dz.U. z 2012r. poz.406),
3/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,     poz.1591, ze zm.),
4/ niniejszego STATUTU 

§ 2 

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Nysa, która zapewnia jej warunki działalności i rozwoju. 

§ 3 

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. 

§ 4 

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 

§ 5

1.     Siedzibą Biblioteki jest Dom Wagi Miejskiej w Nysie przy ul. Sukienniczej 2
2.     Terenem działania Biblioteki jest Gmina Nysa.
3.     Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu.    

Rozdział II 
Cele i zadania Biblioteki

§ 6

1.Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. 2. Celem działania Biblioteki jest także zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Nysa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Nysa. 

§ 7

1.Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 1/ gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zgromadzonych materiałów bibliotecznych,    
 2/ udostępnianie zbiorów,    
 3/  prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,    
 4/ propagowanie wśród mieszkańców Gminy Nysa literatury i czytelnictwa,    
  5/ umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej,    
 6/ prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, i instrukcyjno-metodycznej. 
2.Pozostałymi zadaniami Biblioteki jest:
 1/ prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji literatury, kultury i sztuki oraz nauki,
 2/ promowanie książek i innych zbiorów,    
 3/ współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu oraz bibliotekami innych sieci, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i wychowawczymi, owarzyszeniami i organizacjami społeczno – kulturalnymi,    
 4/ organizowanie zajęć pozalekcyjnych i imprez profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,    
 5/ promocja Biblioteki oraz Miasta i Gminy Nysa.    

Rozdział III  
Organy Biblioteki i jej organizacja, w tym zakres działania i lokalizacja filii

§ 8 

1.  Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczona przez niego spośród pracowników osoba.
3.  Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Nysy na zasadach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

§ 9

1.Biblioteka posiada następujące filie:   
1/ Filia Nr 3, ul. B. Prusa 14   
2/ Filia Nr 4, ul. W. Pawlik 8a   
3/ Filia w Białej Nyskiej, ul Nyska 11   
4/ Filia w Hajdukach Nyskich nr 73   
5/ Filia w Goświnowicach , ul. Kolejowa 5   
6/ Filia w Kopernikach  nr 30 a   
7/ Filia w Kubicach nr 46a   
8/ Filia w Lipowej nr 49a   
9/ Filia w Wierzbięcicach nr 100  
10/ Filia w Złotogłowicach nr 169 
2.Do zakresu działania filii wymienionych w ust.1 należy : 
1/ gromadzenie, przechowywanie i ochrona zgromadzonych materiałów bibliotecznych,
2/ udostępnianie zbiorów,
3/ prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
4/ propagowanie wśród mieszkańców Gminy Nysa literatury i czytelnictwa,
5/ prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem. 

§ 10

W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
1/ dział gromadzenia i opracowania zbiorów; 
2/ dział udostępniania dla dorosłych, w skład którego wchodzą :   
a/ Wypożyczalnia,   
b/ Czytelnia Naukowa,   
c/ Czytelnia czasopism; 
3/ oddział dziecięcy, w skład którego wchodzą :   
a/ Wypożyczalnia,   
b/ Czytelnia; 
4/ dział wspomagania procesów bibliotecznych. 

§ 11

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Biblioteki Dyrektor może tworzyć nowe komórki organizacyjne, łączyć lub likwidować istniejące.   

§ 12

1.  Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
2.  Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Nysy, który wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
3.  Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.
4.  Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor. 

§ 13 

1.  Regulamin organizacyjny Biblioteki określający szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działalności jej poszczególnych komórek opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Nysy, działającego w imieniu organizatora oraz opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych.
2.  W przypadku zmiany regulaminu organizacyjnego wymaga ona opinii o których mowa w ust.1. 3.  Oprócz regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w ust.1, Dyrektor Biblioteki opracowuje i nadaje regulamin Biblioteki, określający zasady i warunki korzystania z Biblioteki.  

 § 14

1.      W Bibliotece działa utworzone w oparciu o art. 15 ustawy o bibliotekach Kolegium Biblioteki, zwane dalej Kolegium.
2.      Kolegium jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora w sprawach związanych  z działalnością Biblioteki.
3.      W skład Kolegium wchodzą kierownicy komórek organizacyjnych Biblioteki oraz przedstawiciele stowarzyszeń związanych z działalnością Biblioteki.
4.      Członków Kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor.
5.      Kolegium wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
6.      Kolegium odbywa posiedzenia  w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
7.      Szczegółowy tryb pracy określa uchwalony przez Kolegium regulamin.
8.      Obsługę techniczną Kolegium zapewnia Biblioteka.    

 Rozdział IV Źródła finansowania Biblioteki 

§ 15

1.     Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
2.     Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, ustalony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Burmistrza Nysy.

§ 16

1.     Działalność Biblioteki jest finansowana ze środków publicznych w ramach otrzymywanej od organizatora dotacji podmiotowej, dotacji celowej przekazanej przez organizatora, dotacji celowej z budżetu państwa, darowizn, spadków i zapisów, przychodów z pobieranych opłat , wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku i innych źródeł.
2.     Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki,  przekazanego Burmistrzowi Nysy.
3.     Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Nysy. 

§ 17

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora i głównego księgowego lub osób przez dyrektora upoważnionych. 

§ 18 

Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Radzie Miejskiej w Nysie  sprawozdanie z działalności Biblioteki, w tym  finansowe,  za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Nysy.                                                                

Rozdział V
Przepisy końcowe 

§ 19

1.     Połączenia, podziału, likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na warunkach   i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.
2.     Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się